Jesteś tutaj:

Oddział we Wrocławiu

Drukuj

Oferta Oddziału

Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód

Główne kierunki badań:

 1. Badanie, modelowanie i optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, a także uzdatniania wody, dla potrzeb gospodarki komunalnej i przemysłu.
 2. Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów komunalnych i przemysłowych, a także uzdatniania lub przygotowania wody, dla potrzeb realizacji lub modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i ochrony wód.
 3. Badania i ocena efektywności oraz ekonomiki działania istniejących systemów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów oraz zaopatrzenia w wodę.
 4. Badania, ocena, modelowanie i prognoza jakości wód powierzchniowych.
 5. Planowanie strategiczne i programowanie ochrony zasobów wodnych w zlewniach i na obszarach wydzielonych.
 6. Opracowywanie baz danych w zakresie infrastruktury ochrony wód w gospodarce komunalnej i przemyśle.
 7. Badania i ocena aspektów wodno-gospodarczych gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych.
 8. Działalność edukacyjno–szkoleniowa w zakresie technologii ścieków i ochrony wód.

 Prace usługowe:

 1. Plany i programy ochrony wód dla jednostek administracyjnych i zlewni, wraz z prognozą jakości wód.
 2. Programy i projekty koncepcyjne gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania osadów i odpadów dla jednostek administracyjnych lub przemysłu.
 3. Ekspertyzy gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.
 4. Projekty procesowe i koncepcje projektowe dla potrzeb budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, z uwzględnieniem przeróbki i zagospodarowania osadów, a także dla zakładów uzdatniania wody.
 5. Doradztwo techniczne (koreferaty, opinie i oceny dokumentacji) dla potrzeb realizacji inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w fazie: przetargu, projektowania, wykonawstwa i rozruchu.
 6. Kompleksowe rozruchy oczyszczalni ścieków (wraz z węzłami przeróbki osadów oraz gospodarką gazem), a także zakładów uzdatniania wody.
 7. Weryfikacja eksperymentalna oraz optymalizacja technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, a także technologii uzdatniania lub przygotowania wody dla potrzeb jednostek komunalnych i przemysłu.
 8. Ekspertyzy techniczne i technologiczne oraz monitoring eksploatacyjny istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych wraz ze specjalistycznymi badaniami (w tym zdolność natleniania systemów aeracji, charakterystyka biomasy, efektywność usuwania zanieczyszczeń, efektywność energetyczna) oraz pomiarami parametrów technologicznych i jakościowych.
 9. Laboratoryjne usługi w zakresie analityki fizyczno-chemicznej wód, ścieków, osadów, odpadów i gleb w szerokim zakresie wskaźników.
 10. Dokumentacja eksploatacyjna (instrukcje, wytyczne) oraz formalno-prawna (operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko) dla zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i składowisk i zakładów przeróbki odpadów.
 11. Szkolenia personelu oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody (kursy eksploatacyjne dla operatorów i menadżerów oczyszczalni ścieków, szkolenia załogi w fazie rozruchu nowobudowanych lub modernizowanych obiektów i węzłów).
 12. Aprobaty techniczne dla urządzeń do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów.

Pracownicy

 • dr Zdzisław Cichocki - Dyrektor Oddziału
 • Jolanta Bluj - sekretariat (e-mail)
Dział Finansowo-Księgowy:

 • mgr Agnieszka Urbańska - Księgowy Oddziału
Zakład Technoligii Ścieków i Ochrony Wód:

 • mgr inż. Jan M. Miodoński (e-mail) - Kierownik zakładu
 • dr inż. Krzysztof Iskra
 • inż. Jan Szyc
 • mgr inż. Łukasz Krawczyk
      Laboratorium Analityczne Zakładu Technologii Ścieków i Ochrony Wód:

 • mgr inż. Joanna Głodek
 • Krystyna Witkowska

 

Kontakt

Adres Dyrekcji Oddziału:
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39e
Sekretariat: tel./fax (0-71) 328-15-35, 513-15-16-80
Dyrektor: tel. (0-71) 328-15-35, 513-15-15-81
e-mail: bluj@wp.pl

Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód:
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 52B
Tel./fax (0-71) 329-27-20
Kierownik Z-du: tel. (0-71) 328-15-35, 513-15-15-82
e-mail: jan.miodonski@wp.pl

Laboratorium Analityczne ZTŚiOW:
tel. (0-71) 329-27-20, 513-15-15-84 (Port)

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU