Jesteś tutaj:

Zakład Ochrony Powierzchni Ziemi

Drukuj

Oferta zakładu

 • Opracowywanie sposobów zapobiegania degradacji oraz odnowy (rekultywacji) biologicznie czynnej powierzchni ziemi,
 • Opracowywanie sposobów i systemów przywracania w środowisku glebotwórczych i nawozowych zasobów biomasy,
 • Analizowanie ekologicznych następstw intensywnej uprawy roślin oraz energetycznego spalania biomasy,
 • Opracowywanie ostrzegawczych prognoz dotyczących degradacji biologicznie czynnej powierzchni ziemi wraz ze sposobami profilaktyki i odnowy ekologicznej,
 • Działania na rzecz ulepszania prawa w zakresie ochrony, sposobów użytkowania i zarządzania biologicznie czynną powierzchnią ziemi. Dotyczy to głównie kompleksowego, urządzania, użytkowania i sterowania rozwojem obszarów wiejskich,
 • Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy w zakresie powyższych zagadnień.
 • Studia i projekty z zakresu:
 • racjonalnego zagospodarowania gruntów zdegradowanych,
 • oceny ryzyka środowiskowego w wyniku degradacji gruntów i składowania odpadów,
 • gospodarki odpadami w środowisku, w tym osadami ściekowymi,
 • rekultywacji gruntów, w tym terenów składowania odpadów.
 • Techniki i technologie
 • rekultywacji terenów zdegradowanych (w tym zanieczyszczonych rtęcią i substancjami ropopochodnymi),
 • sposobu zagospodarowania osadów ściekowych,
 • rekultywacji i zagospodarowania terenów składowamia odpadów,
 • dobór najlepszej technologii.
 • Monitoring degradacji i rekultywacji powierzchni ziemi.
 • Prognozowanie zagrożeń i ocena kierunków zmian w środowisku..

Wybrane prace

 • Opracowanie technologii produkcji kompostu na składowiskach odpadów zazielenionych (rekultywowanych) przy użyciu osadów ściekowych.
 • Ocena zmian wybranych właściwości gleb leśnych w ostatnim 25-leciu z punktu widzenia potrzeb monitoringu gleb,
 • Wprowadzenie technologii produkcji kompostu na składowiskach odpadów zazielenianych (rekultywowanych) przy użyciu osadów ściekowych,
 • Wykonanie badań popiołu ze spalania kory wraz z osadami ściekowymi oraz odpadów włókien z przerobu makulatury w kotle korowym.

Pracownicy

 • p.o. kierownika: dr hab. Grażyna Porębska
 • dr hab. inż. Apolonia Ostrowska

Kontakt

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.: (22) 37 50 526; 37 50 536; 37 50 538
fax: (22) 37 50 501
e-mail: bz@ios.gov.pl

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU